Tượng rắn đá Rắn đá
Tượng rồng đá Rồng đá
tượng hổ đá Hổ đá
Tượng trâu đá Trâu đá
Chuột đá Chuột đá