Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #51
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #50
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #48
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #47
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #46
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #43
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #41
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #40
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #39
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #38
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #37
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #36
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #35
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #34
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #33
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #32
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #31
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #30
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #29
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #28
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #27
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #26
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #25
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #24
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #23
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #22
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #21
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #20
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #19
Long đình đá (lăng cánh đá) mẫu #18