Tảng đá 8
Tảng đá 7
Tảng đá 6
Tảng đá 5
Tảng đá 4
Tảng đá 3
Tảng đá 2
Tảng đá 1
Lan can đá mẫu #10
Lan can đá mẫu #9
Lan can đá mẫu #8
Lan can đá mẫu #7
Lan can đá mẫu #6
Lan can đá mẫu #5
Lan can đá mẫu #4
Lan can đá mẫu #3
Lan can đá mẫu #2
Lan can đá mẫu #1
Đình chùa 10
Đình chùa 9
Đình chùa 8
Đình chùa 7
Đình chùa 6
Đình chùa 5
Đình chùa 4
Đình chùa 3
Đình chùa 2
Đình chùa 1
Cột đồng trụ 10
Cột đồng trụ 9